Privacybeleid

www.kairos-collection.be wordt gepubliceerd door en onder de verantwoordelijkheid van Shannon Van de Kerckhove geregistreerd onder het BTW-nummer BE 0702 961 473, met als vestiging Canadezenlaan 8,9991 Adegem.

Om contact op te nemen ivm Privacy : Gsm 0495404946  – shannon@kairos-experience.be

Deze Privacy Policy (samen met de documenten waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen) geeft u informatie over de manier waarop Kairos Collection informatie verzamelt, gebruikt en onthult die wordt verkregen door het gebruik van onze website en het verkrijgen, het inschrijven op of het op een andere manier genieten van de diensten die Kairos Collection aanbiedt (de “Diensten”).

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en willen zo duidelijk en volledig mogelijk zijn over onze gegevensverwerking. Wij raden elke klant of bezoeker die een vraag heeft over dit privacybeleid ten zeerste aan om ons hierover te informeren.

Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door en zorg ervoor dat u het begrijpt, voordat u diensten van de website bestelt of gebruikt. Dit Privacybeleid bevat belangrijke clausules die van invloed kunnen zijn op de verwerking van uw persoonlijke gegevens, de overdracht van uw gegevens aan derden en de overdracht van uw gegevens aan derde landen die geen beschermingsniveau bieden zoals in uw eigen land.

Houd er rekening mee dat wanneer u zich registreert of een product koopt op onze website, u expliciet wordt gevraagd om te erkennen dat u dit Privacybeleid heeft gelezen. Bovendien erkent u, door gebruik te maken van de Website zonder registratie, expliciet gebonden te zijn aan dit Privacybeleid waar en voor zover dat relevant is.

 1. INTRODUCTIE

1.1 Het gebruik dat Kairos Collection maakt van de informatie die via de Diensten wordt verzameld, is afhankelijk van de hoedanigheid :

1.1.1 een Klant, d.w.z. elke persoon die rechtstreeks met Kairos Collection een overeenkomst heeft gesloten voor de levering van de Diensten, en dit ten voordele van de Klant;

1.1.2 een gewone bezoeker van onze Website, zonder registratie van onze inschrijving op de Diensten (“Bezoeker”), die zowel klanten als potentiële klanten kan omvatten.

De informatie van dit Privacybeleid is verdeeld over deze categorieën van personen, terwijl de bepalingen die van toepassing zijn op alle categorieën in een aparte sectie zijn opgenomen. Gelieve alle bepalingen te raadplegen die op u van toepassing zijn.

1.2 Persoonlijke gegevens zoals gebruikt in dit Privacybeleid verwijzen naar alle informatie die direct of indirect betrekking heeft op een natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of een andere identificatiecode die directe of indirecte identificatie van een specifiek individu mogelijk maakt, of zoals anders gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbeveiliging. Persoonlijke informatie wordt samen met andere informatie in dit Privacybeleid gezamenlijk aangeduid als “Informatie”.

1.3 Uw gebruik van onze Diensten en Website, en elk geschil over privacy, is onderworpen aan dit Privacybeleid, ons Cookiebeleid en onze Algemene voorwaarden.

DEEL A – KLANTEN

2.        INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN VAN KLANTEN

Wij verzamelen klantgegevens rechtstreeks van onze klanten :

 • Voornaam en achternaam
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Leveringsadres + land
 • Factuuradres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Creditcardgegevens

Wanneer een klant ons een e-mail stuurt waarin hij een vraag stelt of zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrieven, verzamelen wij de informatie die de klant aan ons verstrekt. We zullen ook andere informatie verzamelen die de Klant aan ons verstrekt.

3.        HOE WE KLANTENINFORMATIE GEBRUIKEN

3.1 We gebruiken de klantinformatie voor de volgende doeleinden:

3.1.1 Het leveren van onze service: wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor het afsluiten van ons contract en/of voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen.

3.1.2 Communiceren met u of met anderen: wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor het sluiten van ons contract en/of voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen.

3.1.3 Marketing en reclame: Wij kunnen u marketing- en reclamemateriaal sturen, op basis van het legitieme belang dat wij hebben bij het promoten en verbeteren van onze diensten en het beheren van onze klantrelaties. Als u wilt stoppen met het ontvangen van dergelijke berichten en zich wilt afmelden, laat het ons dan weten via shannon@kairos-experience.be

4.        HOE WE KLANTENINFORMATIE VRIJGEVEN

Wij kunnen klanteninformatie alleen voor betalingen doorgeven aan online betaalprovider Stripe. Deze openbaarmaking is noodzakelijk voor de levering van onze diensten.

5.        UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE DIE U ONS VERSTREKT

5.1Klanten kunnen de informatie die zij ons hebben verstrekt, controleren, corrigeren of bijwerken door ons een e-mail te sturen naar collectionkairos@gmail.com

5.2 We kunnen periodieke promotie- of informatiemails sturen naar Klanten.  Klanten kunnen zich op elk moment afmelden voor dergelijke communicatie door ons een e-mail te sturen naar collectionkairos@gmail.com. Houd er rekening mee dat het voor ons tot 3 werkdagen kan duren om opt-out verzoeken te verwerken.

 

DEEL C – BEZOEKERS

6.        INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN VAN BEZOEKERS

We kunnen bezoekersinformatie rechtstreeks van u verzamelen. Wanneer u ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt waarin u een vraag stelt of een formulier op onze Website indient om marketingmateriaal of e-mailnieuwsbrieven te ontvangen, verzamelen wij de informatie die u ons toestuurt.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies en andere technologieën kunt u ons Cookiebeleid lezen.

7.        HOE WE BEZOEKERSINFORMATIE GEBRUIKEN

7.1 Wij gebruiken uw bezoekersinformatie voor de volgende doeleinden:

7.1.1 Het leveren van onze service. Het aanbieden en beheren van onze Website en Diensten. Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor het afsluiten van ons contract en/of voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen.

7.1.2 Communiceren met u of met anderen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken om met u te communiceren, ook via e-mail, over onze diensten en om te reageren op uw vragen of klachten. Deze verwerking is gebaseerd op het legitieme belang dat wij hebben bij het promoten en verbeteren van onze diensten en het beheren van onze (potentiële) klantrelaties.

7.1.3 Marketing en reclame. Wij kunnen u marketing- en reclamemateriaal sturen, op basis van uw toestemming. Als u wilt stoppen met het ontvangen van dergelijke berichten en zich wilt afmelden, laat het ons dan weten via collectionkairos@gmail.com

 

DEEL D – ALGEMENE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP KLANTEN EN BEZOEKERS

8.        HOE WE UW INFORMATIE GEBRUIKEN

8.1 De informatie die wij verzamelen van Klanten, Gebruikers en Bezoekers wordt gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in de bovenstaande paragrafen, alsmede voor de volgende doeleinden:

8.1.1 Analyse van het gebruik van onze diensten. Om beter te begrijpen hoe Klanten en Bezoekers toegang hebben tot en gebruik maken van onze Website en Diensten, zowel op een geaggregeerde als op een geïndividualiseerde basis, om te reageren op de wensen en voorkeuren van Klanten en Bezoekers, en voor andere onderzoeks-, analytische en statistische doeleinden. De verwerking van uw persoonlijke gegevens voor dit doel is gebaseerd op het legitieme belang dat wij hebben bij het verkrijgen van zakelijke informatie om onze diensten te verbeteren.

8.1.2 Wettelijke naleving. We kunnen ook informatie verwerken en/of bekendmaken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voorschriften, een gerechtelijke procedure, dagvaarding, gerechtelijk bevel of andere juridische procedure (bijv. verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties)

8.1.3 Het beschermen van onze rechten en belangen. Om onze rechten en belangen en de rechten en belangen van onze klanten en bezoekers, en het grote publiek te beschermen, en om dit Privacybeleid en onze Algemene Voorwaarden af te dwingen. Bovendien kunnen we informatie bekendmaken wanneer we denken dat het nodig is om illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen met betrekking tot vermoede fraude, situaties met mogelijke bedreigingen voor ons bedrijf, de veiligheid van een persoon, schendingen van onze Gebruiksvoorwaarden of dit Privacybeleid, of als bewijs in een rechtszaak waarbij we betrokken zijn. De verwerking van uw persoonlijke gegevens voor dit doel is gebaseerd op het legitieme belang dat wij hebben bij de bescherming van ons bedrijf en onze werknemers, en bij de verdediging van onze wettelijke belangen.

8.1.4 Zakelijke overdrachten. Wij behouden ons het recht voor om informatie bekend te maken en/of over te dragen aan een andere entiteit als wij worden overgenomen door of gefuseerd met een andere onderneming, als wij een bedrijfsonderdeel of activa verkopen of overdragen aan een andere onderneming, als onderdeel van een faillissementsprocedure, of als onderdeel van een andere soortgelijke bedrijfsoverdracht.

9 HET BEWAREN VAN UW GEGEVENS

9.1 In principe slaan wij uw gegevens op zolang deze nodig zijn voor het leveren van onze diensten en zolang wij een legitiem belang hebben om deze voor een langere periode te bewaren (zo kunnen wij na volledige uitvoering van een contract nog steeds een legitiem belang hebben bij het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden). Wij zullen geen persoonsgegevens verwijderen (i) die wij nodig hebben voor de uitvoering van lopende verplichtingen: of (ii) die wij nodig hebben om onze eigen rechten en vorderingen af te dwingen, evenals (iii) persoonsgegevens die zijn opgenomen in documenten die wij voor een wettelijk verplichte langere periode moeten bewaren (bijvoorbeeld tijdens verjaringstermijnen). Tijdens deze verplichte bewaartermijn wordt de verwerking van dergelijke gegevens beperkt, ook zonder uw verzoek.

10 UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE DIE U ONS VERSTREKT

10.1 Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving kunt u enkele of alle van de volgende rechten hebben met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek in te dienen bij collectionkairos@gmail.com .

10.1.1. Toegangsrecht & overdraagbaarheid van gegevens. U kunt het recht hebben om bevestiging te krijgen of wij persoonsgegevens met betrekking tot u verwerken en, indien dit het geval is, toegang krijgen tot een kopie daarvan. Voor bepaalde soorten gegevens kunt u ook recht hebben op gegevensportabiliteit.

10.1.2. Nauwkeurigheid van de gegevens: recht op correctie en recht op verwijdering. U kunt de mogelijkheid hebben om uw persoonsgegevens te corrigeren of te laten wissen, mits aan de toepasselijke wettelijke vereisten is voldaan. Het recht op het wissen is onderworpen aan verschillende uitzonderingen, met name wat betreft persoonsgegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is om een rechtszaak te ondersteunen of om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens. Klanten kunnen de informatie die zij ons hebben verstrekt, controleren, corrigeren of bijwerken door de informatie in hun account bij te werken.

10.1.3. Beperkingen op de verwerking: recht op beperking, recht op bezwaar & herroeping van de toestemming. Daarnaast kunt u het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen  (zie hierboven) en om op andere wijze de beperking van bepaalde vormen van verwerking in specifieke omstandigheden te verkrijgen. In het bijzonder met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden kunt u te allen tijde het recht hebben om bezwaar te maken (zie hieronder). Wanneer een verwerking gebaseerd is op toestemming (met inbegrip van de overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte), kunt u het recht hebben om deze toestemming te allen tijde in te trekken (zonder dat dit gevolgen heeft voor de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming).

10.1.4. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten. U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, met name de gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is. Voor de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: www.dataprotectionauthority.be.

10.2 We kunnen periodieke promotie- of informatiemails sturen naar Klanten of Bezoekers die zich hebben aangemeld om deze te ontvangen. Zij kunnen zich op elk moment afmelden. Houd er rekening mee dat het voor ons tot 3 werkdagen kan duren om opt-out verzoeken te verwerken.

10.3 Bovendien, als wij een legitiem belang inroepen voor een van de bovengenoemde verwerkingsactiviteiten, is deze verwerking gebaseerd op een afweging van uw en onze belangen.

11 . VEILIGHEID

Wij hechten waarde aan de veiligheid van uw Informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Persoonsgegevens die via de Website of Diensten worden verzameld. We hebben stappen ondernomen om de Informatie die we over u verzamelen te helpen beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging, vernietiging en elke andere vorm van ongeoorloofde verwerking. Wees u er echter van bewust dat geen enkele maatregel op het gebied van gegevensbeveiliging 100% veiligheid kan garanderen. We verwijzen ook naar onze veiligheidsvoorschriften zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden.

12 COOKIES EN ANDERE TRACEERMECHANISMEN

15.1 Voor meer informatie over hoe we cookies en andere traceermechanismen op onze Website gebruiken en bij het leveren van onze Diensten, verwijzen we naar ons Cookiebeleid.

13 WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

18.1 We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, dus controleer regelmatig de laatste versie van het Privacybeleid. Wij zullen eventuele wijzigingen in dit Privacybeleid op onze Website plaatsen.

 

TERUGZENDING VAN ARTIKELEN – TERUGBETALING – OMRUILING

RECHT OP HERROEPING

De wetgeving inzake consumentenbescherming staat u toe een aankoop te herroepen, zonder dat u een reden hoeft op te geven aan de verkoper.

In overeenstemming met de wetten op de consumentenbescherming heeft u een termijn van 14 dagen om op uw kosten artikelen die online zijn gekocht naar ons terug te sturen, behalve zoals bepaald in de volgende paragrafen.

 

De termijn van 14 dagen begint te lopen vanaf de datum van ontvangst van het artikel door de consument of door het artikel terug te sturen naar het onderstaande adres, of door een e-mail te sturen naar shannon@kairos-experience.be met een ontvangstbevestiging waarin u aangeeft dat u bereid bent het artikel te retourneren. In geval van een geschil over de datum waarop de goederen zijn geretourneerd, zal de consument de verzenddatum moeten bewijzen.

TERUGGESTUURDE ITEMS 

Teruggestuurde items

 • mogen niet gedragen zijn,
 • moeten uitsluitend in de originele verpakking worden geretourneerd,
 • zal vergezeld gaan van alle eventueel te leveren accessoires, alsmede van alle originele labels en zoals die door de fabrikant zijn aangebracht

ARTIKELEN DIE NIET KUNNEN WORDEN GERETOURNEERD, TERUGBETAALD, GERUILD

 • Schade door normale slijtage
 • Schade als gevolg van verkeerd onderhoud, wassen, drogen, niet in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant of als gevolg van verkeerd gebruik
 • Artikelen met losse, ontbrekende, gescheurde etiketten
 • Kleding die vervaagd en/of verkleurd is
 • Schade door wrijving, scherpe voorwerpen, chemicaliën of andere schade als gevolg van externe invloeden
 • Artikelen die fysiek ongemak veroorzaken zoals transpiratie, allergieën of blaren (niet beperkt tot)

TERUGBETALING : WELK BEDRAG EN ONDER WELKE VOORWAARDEN

In ieder geval kan de terugbetaling niet meer bedragen dan het bedrag dat is betaald voor het (de) geretourneerde artikel(en) , inclusief kortingen. Het bijgevoegde aankoopbewijs is het enige geldige bewijs van het betaalde bedrag. De verzendkosten van de eerste verzending blijven voor uw rekening.

Het verzoek om terugbetaling of omruiling zal binnen 10 werkdagen na ontvangst van de goederen van de verkoper worden onderzocht : na inspectie van de ontvangen goederen zal de verkoper binnen dezelfde termijn van 10 werkdagen na ontvangst van de geretourneerde goederen gunstig of ongunstig reageren op het verzoek om terugbetaling of omruiling.

In geval van een gunstig antwoord zal de terugbetaling gebeuren via een bankoverschrijving naar de rekening van de begunstigde.

In het geval van een ongunstig antwoord wordt u een gemotiveerd antwoord per e-mail gestuurd naar het e-mailadres dat u in uw verzoek hebt opgegeven.

UITWISSELINGSMOGELIJKHEDEN

In geval van gevraagde omruiling, en in geval van positief resultaat van de inspectie van de geretourneerde artikelen, zal het (de) vervangende artikel(en) GRATIS naar u worden gestuurd binnen de limiet van beschikbaarheid van de voorraad, met een maximale vertraging van 30 dagen na de ontvangst van de artikelen om te verhandelen. Na deze termijn van 30 dagen zal een terugbetaling plaatsvinden op dezelfde manier als beschreven in de vorige paragraaf.